Pediatrische Kinesitherapie

Wat is pyschomotoriek?

Psychomotoriek is een deeldomein binnen de pediatrische kinesitherapie. Psyche betekent geest en motoriek bewegen. Hierbij wordt er uitgegaan van het samengaan van geest en bewegen.

Via beweging wordt er geprobeerd de algemene ontwikkeling van een kind te bevorderen.

Door te bewegen, te spelen en te ontdekken ontwikkelen kinderen hun motoriek op een natuurlijke manier. De psychomotorische therapie richt zich op de ontwikkeling van kinderen waarbij er ergens een verstoring gebeurd is in dit natuurlijke proces. Het is daarbij de bedoeling om de vastgelopen ontwikkeling weer op gang te brengen, zodat het kind verder kan evolueren. Door een vertraagde motorische ontwikkeling kan er een negatieve invloed ontstaan op het zelfbeeld en de leermogelijkheden van een kind. Door het kind op een positieve manier te begeleiden, krijgt het terug meer zelfvertrouwen en leert het beter om te gaan met zijn beperkingen.

Voor kinderen met moeilijkheden op gebied van :

  • Fijnmotorische vaardigheden ( manuele coördinatie, grafomotoriek,...)
  • Grootmotorische vaardigheden (evenwicht, springen, coördinatie, gooien,...)
  • Schrijfmotoriek ( pengreep, lettervorming, schrijfhouding,...)
  • Ruimtelijk-visuele vaardigheden ( oog-hand coördinatie, ruimtelijk inzicht,...)
  • Lateralisatie
  • Aandacht en concentratie

Wat is ontwikkelings​begeleiding?

Naast psychomotoriek is ontwikkelingsstimulatie ook een belangrijk onderdeel binnen de pediatrische kinesitherapie. Ontwikkelingsbegeleiding richt zich op baby's, peuters en kleuters bij wie de motorische mijlpalen vertraagd zijn of niet bereikt worden. Al bewegend ontwikkelen baby's hun spieren, zintuigen en motoriek. Meestal gaat dat vanzelf. Bij sommige kinderen is er echter sprake van een vertraagde of afwijkende ontwikkeling. Ze komen laattijdig tot buiklig, rollen, kruipen of stappen en kiezen voor andere bewegingsstrategieën zoals billenschuiven. Er is vaak geen medische verklaring te vinden voor deze vertraagde ontwikkeling. Onderliggende problemen zoals prematuriteit, voorkeurshoudingen, reflux of tonusonevenwicht kunnen aan de basis liggen.

Bij een andere groep van kinderen verstoort een gekende neurologische problematiek ( zoals cerebral palsy, spieraandoeningen, niet aangeboren hersenaandoeningen,...) de motorische ontwikkeling. Via tonusregulerende technieken, het aanleren van steun-en evenwichtsreacties, krijgt het kind de kans om zijn houding en beweging beter te leren controleren. Het aanbieden van nieuwe bewegingsstrategieën geeft het kind de kans om zijn motorische vaardigheden uit te breiden. Op deze manier worden de kinderen gestimuleerd om binnen hun eigen mogelijkheden en beperkingen zoveel mogelijk ervaringen op te doen en hun grenzen te verleggen.

Werking

Aanmeldingen gebeuren telefonisch op het nummer 0498 53 35 66 of 02 306 84 53

Na de aanmelding wordt een afspraak gemaakt voor een intake gesprek. Tijdens dit kennismakingsgesprek wordt zoveel mogelijk informatie verzameld over het kind in zijn totaliteit en de concrete hulpvraag.

Op basis van de verworven informatie wordt een pyschomotorisch onderzoek afgenomen om een duidelijk beeld te krijgen van de mogelijkheden en moeilijkheden van uw kind. Dit gebeurt aan de hand van gestandaardiseerde testen.

Er wordt een onderzoeksverslag gemaakt en in het daaropvolgend adviesgesprek worden de testresultaten met de ouders besproken. Er wordt met jullie bekeken of er nood is aan het opstarten van een begeleiding en indien gewenst worden de therapiedoelstellingen bepaald.

Via een voorschrift van de arts of pediater wordt de RIZIV- terugbetaling gewaarborgd.

Op regelmatige tijdstippen wordt de evolutie van uw kind geëvalueerd.

De begeleiding en opvolging van een kind gebeurt altijd in samenwerking met alle betrokken partijen ( ouders, school, logopediste,...). Een goede onderlinge communicatie is dan ook belangrijk. Daarom is het steeds mogelijk om op vraag van de ouders of de school samen een overleg in te plannen.